27 มิ.ย. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2565

27 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 11.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร และพนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมประชุม ณ ห้องประมวลกุลมาตย์ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการประชุมฯ 27 มิถุนายน 2566
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการประชุมฯ 27 มิถุนายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ให้โอวาทกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ร่วมประชุมฯ สรุปใจความดังนี้ “อาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความมั่นคง ณ ปัจจุบันนี้ แต่ยังขาดความมั่นคงของปั้นปลายชีวิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว มีแนวทางให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนแบ่งเงินเดือนนำมาสะสมไว้ที่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปัจจุบันมีสมาชิกที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 1,000 กว่าคน ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปเพราะมีความประสงค์ต้องการจัดการด้วยตนเอง เพราะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์ ให้ผลตอบแทนต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงยังต้องการให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านสะสมเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อใช้ในปั้นปลายชีวิตหลังเกษียณอายุการทำงาน”

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2565 27 มิ.ย. 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2565 27 มิถุนายน 2566

ต่อมา ผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์ คุณเอื้อมรัตน์ ภัทราพันธุ์พงศ์ และคุณมนต์ชัย อนันตกูล รายงานสถานะกองทุน และผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สรุปผลตอบแทน 31 พฤษภาคม 2566 ทั้ง 12 นโยบาย โดยภาพรวมในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ การลงทุนและปรับแผนนโยบายที่ต้องการให้สมาชิกเลือกปรับแผนการลงทุนได้ คือ นโยบาย DIY ซึ่งปรับแผนได้ปีละ 4 ครั้ง โดยเข้าไปใช้แอปพลิเคชัน K-MY PVD ประเมินความเสี่ยงตามช่วงอายุการลงทุน สัดส่วนที่สามารถเสี่ยงได้ให้ไปลงทุน นโยบายการลงทุนใน “หน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ” เพราะจะเห็นว่าตลาดโลกมีการลงทุนต่างประเทศมากว่าภายในประเทศ และหลังปิดการประชุมใหญ่ฯ ผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แนะนำทุกท่านไปที่ซุ้ม KAsset เพื่อร่วมรับของรางวัล เพียงแสดงตนว่าได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “K-My PVD” แล้ว สำหรับใช้งานตรวจสอบ บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง หรือท่านใดยังไม่ติดตั้งแอปพลิเคชัน K-My PVD สามารถสอบถามและปรึกษากับเจ้าหน้าที่ภายในซุ้ม พร้อมรับของรางวัลได้เช่นเดียวกัน

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมวางแผนอนาคตได้ตรงใจ ด้วย K-My PVD และรับรางวัล 27 มิถุนายน 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมวางแผนอนาคตได้ตรงใจ ด้วย K-My PVD และรับรางวัล 27 มิถุนายน 2566

รายงาน: พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก: นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล