23-24 มิ.ย. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

23 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธีทำบุญตักบาตรนี้ ภายในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมในงานในพิธีด้งกล่าว

ภายในงานประกอบด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานข้างหน้า อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีถวายมหาสังฆทานและถวายภัตตาหาร ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันด์ ผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำ รับพรแล้ว ต่อจากนั้นร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 1 โดยหลวงปู่ประเสริฐ สิริคุตโต วัดป่าเวฬุวัณอรัญญวาสี อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 23 มิถุนายน 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 23 มิถุนายน 2566
ภาพผู้เข้าร่วมพิธีร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 1 โดยหลวงปู่ประเสริฐ สิริคุตโต วัดป่าเวฬุวัณอรัญญวาสี อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 23 มิถุนายน 2566

24 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช และอาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีฯ ภายในงานมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานด้านหน้า อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีถวายมหาสังฆทาน และถวายภัตตาหาร ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันด์ ภายในงานผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำ รับพรแล้ว ต่อจากนั้นร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 1 โดย หลวงตาศิริ อินทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต จังหวัดขอนแก่น

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช และอาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีฯ 24 มิถุนายน 2566
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช และอาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีฯ 24 มิถุนายน 2566
ภาพผู้เข้าร่วมพิธีรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 1 โดย หลวงตาศิริ อินทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต จังหวัดขอนแก่น 24 มิถุนายน 2566
ภาพผู้เข้าร่วมพิธีรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 1 โดย หลวงตาศิริ อินทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต จังหวัดขอนแก่น 24 มิถุนายน 2566

รายงาน: พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก:
1. นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล
2. Theerawat Ninlaor – Facebook (https://www.facebook.com/theerawat.ninlaor)
3. PR Ramkhamhaeng University – Facebook (https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru)