24 – 25 ก.ค. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

24 – 25 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวัดเทพลีลา พระอารามหลวง โดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยอาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระครูพิพัฒน์สิรินาถ (สมชาย สิริธโร) พระสังฆาธิการ วัดเทพลีลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวาย ณ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ภาพอาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส (ขวา) พระครูพิพัฒน์สิรินาถ (สมชาย สิริธโร) พระสังฆาธิการ วัดเทพลีลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ (ซ้าย) ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา
ภาพอาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส (ขวา) พระครูพิพัฒน์สิรินาถ (สมชาย สิริธโร) พระสังฆาธิการ วัดเทพลีลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ (ซ้าย) ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา
ภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณทางลอดใต้อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณทางลอดใต้อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีการตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา ด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนำเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรมไปถวาย ณ พระอุโบสถวัดเทพลีลา พระอารามหลวง

ภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ่ายภาพหมู่ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (ม.ร.หัวหมาก)
ภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ่ายภาพหมู่ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา ปี 2566 ณ ด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง
ภาพตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง
ภาพเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อนำไปถวาย ณ วัดเทพลีลา พระรามหลวง
ภาพเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อนำไปถวาย ณ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง
ภาพตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา
ภาพตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา
ภาพรองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และอาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม
ภาพรองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และอาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม
ภาพตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงถ่ายภาพหมู่ ณ พระอุโบสถวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
ภาพตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงถ่ายภาพหมู่ ณ พระอุโบสถวัดเทพลีลา พระอารามหลวง

รายงาน : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล
และ และ PR Ramkhamhaeng University – Facebook (https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru)