8 – 10 ก.พ. 2566 สัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2566 “แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง”

8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2566 “แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง” โดยมีกิจกรรมทั้ง 3 วันดังนี้

8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดโครงการฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง วิทยากรโดย ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน หรือ “ครูสนิท” (https://kru-sanit.com/) และรวบรวมประเด็นจัดทำกิจกรรมกลุ่มย่อยที่จังหวัดชลบุรี

ภาพบรรยาย เรื่อง แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง โดย ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน
ภาพบรรยาย เรื่อง แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง โดย ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน
ภาพรวมผู้ร่วมฟังการ บรรยาย เรื่อง "แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง" วิทยากรโดย ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพรวมผู้ร่วมฟังการ บรรยาย เรื่อง “แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง” วิทยากรโดย ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มย่อย และทัศนศึกษาวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร/วิหารเซียน/เขาชีจรรย์ ชมพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นใหญ่ที่สุดในโลก และสถานที่ใกล้เคียง

ภาพสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี
ภาพกิจกรรมกลุ่มย่อย งานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี
ภาพกิจกรรมกลุ่มย่อย งานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี

รายงานและภาพ: พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก: นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล