27 ธ.ค. 2565 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการบรรยายทางวิชาการสำหรับบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2566

27 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการบรรยายทางวิชาการสำหรับบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยากร คือ

  1. ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR)
  2. หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
  3. หัวหน้าคณะทำงานปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
  4. บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดโครงการฯ  และให้โอวาท แก่พนักงานใหม่
ภาพว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดโครงการฯ  และให้โอวาท แก่พนักงานใหม่
ภาพผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) : นางศุภมาศ กิจจาการ บรรยายทางวิชาการสำหรับบุคลากรใหม่
ภาพผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) : นางศุภมาศ กิจจาการ บรรยายทางวิชาการสำหรับบุคลากรใหม่

การจัดอบรมโครงการนี้ เนื่องจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและการบริการ และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงานทุก ๆ ด้าน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

ปัจจุบันสำนักหอสมุดกลางมีการรับบุคลากรใหม่ เพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง  “ISO 9001:2015 กับการทำงานในสำนักหอสมุดกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2566

ภาพหัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน : นายภราดร สุขสัมมากร บรรยายทางวิชาการสำหรับบุคลากรใหม่
ภาพหัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน : นายภราดร สุขสัมมากร บรรยายทางวิชาการสำหรับบุคลากรใหม่
ภาพหัวหน้าคณะทำงานปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ : นายกษิดินทร์ เศวตชาติ บรรยายทางวิชาการสำหรับบุคลากรใหม่
ภาพหัวหน้าคณะทำงานปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ : นายกษิดินทร์ เศวตชาติ บรรยายทางวิชาการสำหรับบุคลากรใหม่
ภาพนางมธุตฤณ เตียง หัวหน้าหน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายทางวิชาการสำหรับบุคลากรใหม่
ภาพนางมธุตฤณ เตียง หัวหน้าหน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายทางวิชาการสำหรับบุคลากรใหม่
ภาพนายชวกล สาครรัตน์ หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายทางวิชาการสำหรับบุคลากรใหม่
ภาพนายชวกล สาครรัตน์ หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายทางวิชาการสำหรับบุคลากรใหม่
ภาพพนักงานใหม่ร่วมอบรมโครงการบรรยายทางวิชาการสำหรับบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2566
ภาพพนักงานใหม่ร่วมอบรมโครงการบรรยายทางวิชาการสำหรับบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2566

รายงาน : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก : นางศุภมาศ กิจจาการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา