2 ก.พ. 2566 สำนักหอสมุดกลางรับการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ครั้งที่ 2

2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.30 น. สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งสำนักหอสมุดกลาง นำระบบมาตรฐาน ISO มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 9 รับรองการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ และการให้บริการสารนิเทศบนเว็บไซต์ ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) วันที่ 3 เมษายน 2564 – วันที่ 2 เมษายน 2567

การตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอในครั้งนี้ กลุ่มผู้ตรวจประเมิน ได้แก่

1. นายเขมชาติ หวังกิจจามร หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
2. นางสาวสุจิตรา แดงเรือง ผู้ตรวจประเมิน
3. นายดนุพร พูลผล ผู้ตรวจประเมิน

โดยมีนางศุภมาศ กิจจาการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) รายงานผลการดำเนินงาน จากรอบการตรวจครั้งที่ผ่านมาในที่ประชุม ต่อจากนั้นนายเขมชาติ หวังกิจจามร หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ชี้แจงเงื่อนไข ประเด็นที่จะตรวจประเมินและแบ่งหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจแต่ละหน่วยงานของคณะผู้ตรวจประเมินในช่วงเช้า และช่วงบ่ายนี้

ภาพนางศุภมาศ กิจจาการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) รายงานผลการดำเนินงานจากรอบการตรวจครั้งที่ผ่านมา
ภาพนางศุภมาศ กิจจาการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) รายงานผลการดำเนินงานจากรอบการตรวจครั้งที่ผ่านมา
ภาพกลุ่มผู้ตรวจประเมิน นางสาวสิจิตรา แดงเรือง ผู้ตรวจประเมิน (ซ้าย) นายเขมชาติ หวังกิจจามร หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (กลาง) นายดนุพร พูนผล ผู้ตรวจประเมิน (ขวา)
ภาพกลุ่มผู้ตรวจประเมิน นางสาวสุจิตรา แดงเรือง ผู้ตรวจประเมิน (ซ้าย) นายเขมชาติ หวังกิจจามร หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (กลาง) นายดนุพร พูลผล ผู้ตรวจประเมิน (ขวา)
ภาพบรรยากาศห้องประชุมในขณะที่นางศุภมาศ กิจจาการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานคุณภาพ
ภาพบรรยากาศห้องประชุมในขณะที่นางศุภมาศ กิจจาการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานคุณภาพ
ภาพนายดนุพร พูลผล (ซ้าย) ตรวจประเมินฝ่ายบริการสารสนเทศ
ภาพนายดนุพร พูลผล (ซ้าย) ตรวจประเมินฝ่ายบริการสารสนเทศ
ภาพนางสาวสุจิตรา แดงเรือง (สวมสูทสีขาวทางขวา) ตรวจประเมินฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ภาพนางสาวสุจิตรา แดงเรือง (สวมสูทสีขาวทางขวา) ตรวจประเมินฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ภาพนายเขมชาติ หวังกิจจามร (สวมสูทสีดำทางขวา) ตรวจประเมินงานบริการสารสนเทศห้องสมุด วิทยาเขตบางนา
ภาพนายเขมชาติ หวังกิจจามร (สวมสูทสีดำทางขวา) ตรวจประเมินงานบริการสารสนเทศห้องสมุด วิทยาเขตบางนา
ภาพนายเขมชาติ หวังกิจจามร (สวมสูทสีดำทางซ้าย) หัวหน้าผู้ตรวจประเมินชี้แจงผลการตรวจประเมิน
ภาพนายเขมชาติ หวังกิจจามร (สวมสูทสีดำทางซ้าย) หัวหน้าผู้ตรวจประเมินชี้แจงผลการตรวจประเมิน

รายงานและภาพ : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล และนางรติรัตน์ หาหลัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยส่งเสริมกิจการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา