11 ก.พ. 2563 สำนักหอสมุดกลางรับการตรวจติดตามการรักษาระบบ ครั้งที่ 2

11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. สำนักหอสมุดกลางรับการตรวจติดตามคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตราฐาน ISO (สรอ.) เป็นการตรวจติดตามการรักษาระบบ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2 หน่วยงานที่เข้ารับการตรวจฯ ได้แก่ กิจกรรมบริหารงานคุณภาพ ฝ่ายบริการสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด และฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

โดยมีผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) ของสำนักหอสมุดกลาง นางศุภมาศ กิจจาการ เป็นผู้กล่าวรายงานการเปลี่ยนแปลงของการบริหารและกระบวนการในรอบปีที่ผ่านมา และผู้ตรวจประเมิน ได้แยกย้ายไปตรวจตามหน่วยงานที่กำหนดไว้

กลุ่มผู้ตรวจประเมิน ได้แก่

นายเขมชาติ หวังกิจจามร หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

นายปริญญา เสียงเลิศ  ผู้ตรวจประเมิน

นางสาวพนิดา ภัควันต์ ผู้ตรวจประเมิน

ภาพกลุ่มผู้ตรวจประเมิน นายเขมชาติ หวังกิจจามร หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (กลาง) นายปริญญา เสียงเลิศ  ผู้ตรวจประเมิน (ขวา) และนางสาวพนิดา ภัควันต์ ผู้ตรวจประเมิน (ซ้าย)
ภาพกลุ่มผู้ตรวจประเมิน นายเขมชาติ หวังกิจจามร หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (กลาง) นายปริญญา เสียงเลิศ  ผู้ตรวจประเมิน (ขวา) และนางสาวพนิดา ภัควันต์ ผู้ตรวจประเมิน (ซ้าย)
ภาพรับการตรวจติดตามคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตราฐาน ISO (สรอ.) 11 ก.พ. 2563
ภาพรับการตรวจติดตามคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตราฐาน ISO (สรอ.)
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมรับฟังภาพรับการตรวจติดตามคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตราฐาน ISO (สรอ.) 11 ก.พ. 2563
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมรับฟังการตรวจติดตามคุณภาพ จากสถาบันรับรองมาตราฐาน ISO (สรอ.)

ในช่วงสุดท้ายเป็นการสรุปผลการตรวจประเมิน ผู้ตรวจแจ้งจุดแข็งขององค์กร พร้อมมอบข้อสังเกต (Observations) และโอกาสในการปรับปรุง (Oppertunity for Improvement: OFI) และไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ดังนั้น สำนักหอสมุดกลางจึงรักษามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ไว้ได้เป็นอย่างดี

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด