27 – 29 พ.ย. 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อส่งเสริมการบริการด้วยโปรแกรมฟรีแวร์และโอเพนซอร์ส”

27 – 29 พฤศจิกายน 2562 หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อส่งเสริมการบริการด้วยโปรแกรมฟรีแวร์และโอเพนซอร์ส” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยากรบรรยายและนำปฏิบัติการ คือ นายกฤษดา เรืองสถาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรหน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม และบุคลากรที่สนใจ จำนวน 20 คน การอบรมเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ ทั้ง 3 วัน มีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

  • 27 พฤศจิกายน 2562 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกราฟิกคอมพิวเตอร์ การจัดการภาพแบบบิตแมป (bitmap) หรือภาพแบบราสเตอร์ (raster) ด้วยโปรแกรม “PhotoScape” และ “GIMP” ช่วงบ่ายฝึกปฏิบัติการผลิตชิ้นงานด้วยโปรแกรม GIMP
  • 28 พฤศจิกายน 2562 การจัดการภาพเวกเตอร์ (vector) ด้วยโปรแกรม Inkscape และฝึกใช้โปรแกรม Inkscape เพื่อผลิตภาพเวกเตอร์กับงานของสำนักหอสมุดกลาง
  • 29 พฤศจิกายน 2562 เนื้อหาที่บรรยาย ได้แก่ การจัดการเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Scribus และฝึกใช้โปรแกรม Scribus เพื่อทำเอกสารสิ่งพิมพ์สำหรับงานของสำนักหอสมุดกลาง

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด