12-13 ม.ค. 2563 สัมมนาวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหอสมุด สู่ยุคครึ่งศตวรรษรามคำแหง”

12-13 มกราคม 2563 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหอสมุด สู่ยุคครึ่งศตวรรษรามคำแหง” หัวเรื่อง “การทำงานกับบุคลากรต่างยุค อย่างมีความสุข” ในวันที่ 12 มกราคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง  หลังจากนั้นบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมรับฟังการบรรยาย หัวเรื่อง “การทำงานกับบุคลากรต่างยุค อย่างมีความสุข” จากอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และเดินออกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการนอกสถานที่ ณ อูหลงรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง (12 มกราคม 2563)
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง (12 มกราคม 2563)
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง บรรยายในสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหอสมุด สู่ยุคครึ่งศตวรรษรามคำแหง" หัวเรื่อง "การทำงานกับบุคลากรต่างยุค อย่างมีความสุข"
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง บรรยายในสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหอสมุด สู่ยุคครึ่งศตวรรษรามคำแหง” หัวเรื่อง “การทำงานกับบุคลากรต่างยุค อย่างมีความสุข”
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหอสมุดสู่ยุคครึ่งศตวรรษรามคำแหง เรื่อง "การทำงานกับบุคลากรต่างยุค อย่างมีความสุข" ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหอสมุดสู่ยุคครึ่งศตวรรษรามคำแหง” หัวเรื่อง “การทำงานกับบุคลากรต่างยุค อย่างมีความสุข” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ทำให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง Gen ของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง และเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันใน Gen ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันนี้สำนักหอสมุดกลางมีบุคลากรทั้งหมด 143 คน ข้อมูลเดือนมกราคม 2563 จากฐานข้อมูลบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ประกอบด้วย

  • กลุ่ม Baby Boomer (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2489-2507) หรือเรียกว่า Gen B เป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ มีความจริงจังและอดทนสูง มี 35 คน คิดเป็น 24.47% ของบุคลากรทั้งหมด
  • กลุ่ม Generation X (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2508–2522) เรียกว่า Gen X เป็นกลุ่มที่มีการเปิดรับเทคโนโลยี และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปได้ดี มี 37 คน คิดเป็น 25.87% ของบุคลากรทั้งหมด
  • กลุ่ม Generation Y หรือ Millennial (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523 – 2540) เรียกว่า Gen Y เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เพิ่งเริ่มชีวิตในวัยทำงาน เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง และมีความคิดสร้างสรรค์ มี 71 คน คิดเป็น 48.64% ของบุคลากรทั้งหมด

ดังนั้น กลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มบุคลากรส่วนใหญ่ของสำนักหอสมุดกลาง มีเกือบครึ่งหนึ่งของบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ ทั้งนี้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางมีทั้ง Gen B (25%), Gen X (26%) และ Gen Y (49%) การทำงานร่วมกันจึงเกิดปัญหา “ช่องว่างระหว่างวัย” (Generation Gap) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางวิทยากรผู้บรรยายในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การทำงานกับบุคลากรต่างยุค อย่างมีความสุข” และแนะนำบุคลากรแต่ละช่วงวัย เรียนรู้วิธีการทำงานของคนอื่น ใส่ใจในการทำงานของตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยให้ข้อคิด ในการทำงาน คือ “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา” จะได้มีความสุขในการทำงานมากขึ้น

ภาพชุดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหอสมุด สู่ยุคครึ่งศตวรรษรามคำแหง เรื่อง “การทำงานกับบุคลากรต่างยุค อย่างมีความสุข” ณ อูหลง รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี (13 มกราคม 2563)

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ :  นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ