19-20 ก.ย. 2562 ฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบบริการจัดเก็บไฟล์ (Private Cloud Storage) สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

19-20 กันยายน 2562 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบบริการจัดเก็บไฟล์ (Private Cloud Storage) สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบบริการจัดเก็บไฟล์ (Private Cloud Storage) สร้างความรู้เท่าทันด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ กลุ่มที่ 2 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผู้เข้าอบรมมีจำนวนกลุ่มละ 21 คน ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง วิทยากรโดย นายสุชล แก้วประทุม นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านคลาวด์ (Cloud) ถือเป็นอนาคตแห่งวงการไอที เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Storage) เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีด้านคลาวด์ สำหรับให้บริการจัดเก็บไฟล์ มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น Dropbox, Google Drive และ OneDrive เป็นต้น ซึ่งมีทั้งแบบให้บริการฟรีและคิดค่าใช้จ่ายตามขนาดพื้นที่ โดยสามารถใช้บริการได้ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ คือ ผ่าน Web Browser, ผ่านโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ (Windows, MacOS และ Linux) และผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต (Android และ iOS)

ดังนั้น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด จึงได้นำเทคโนโลยีด้านคลาวด์มาพัฒนาระบบบริการจัดเก็บไฟล์ในหน่วยงาน (Private Cloud Storage) โดยใช้ Open Source Software ชื่อ NextCloud มาพัฒนาเพื่อให้บริการแก่บุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง สามารถเรียกดู จัดเก็บ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างสะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา และได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด