7 ต.ค. 2562 กิจกรรมทำงานจิตอาสาในการเคลื่อนย้ายตู้หนังสือพื้นที่บริเวณ อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง

7 ตุลาคม 2562 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนร่วมทำงานจิตอาสาในการเคลื่อนย้ายตู้หนังสือ ณ บริเวณพื้นที่ อาคาร 1 ชั้น 5 เพื่อทำการซ่อมแซมหลังคา พื้น และเพดานบริเวณดังกล่าว

ดังนั้น พื้นที่ให้บริการ อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง จึงปิดบริการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าการซ่อมแซมจะแล้วเสร็จ หากผู้ใช้บริการต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ที่มีให้บริการในชั้นนี้ ซึ่งเป็นหนังสือและสิ่งพิมพ์ หมวด Q-Z (อาคาร 1 ชั้น 5) สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาเตอร์บริการยืม-คืน ที่อาคาร 1 ชั้น 1 ในเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมใจ ทำงานจิตอาสาในการเคลื่อนย้ายตู้หนังสือพื้นที่บริเวณ อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง เพื่อปรับปรุงพื้นที่

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด