19 ก.ย. 2562 งานเกษียณอายุราชการ “ด้วยรักและผูกพัน รักนะ ผู้เกษียณอายุปี 2562”

19 กันยายน 2562 อาจารย์จิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวเปิดงาน “ด้วยรักและผูกพัน รักนะ ผู้เกษียณอายุปี 2562” แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง โดยมีบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่านร่วมงานฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ภายในงานเริ่มต้นด้วยการนำเสนอ  Presentation ในชื่อชุด “ด้วยรักและผูกผัน…ผู้เกษียณอายุราชการ” ลำดับถัดมาเป็นพิธีมอบเหรียญที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการโดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และพิธีมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการโดยบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง จากนั้นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการขึ้นกล่าวขอบคุณ  ตามด้วยผู้เข้าร่วมงานทุกท่านร่วมชมการแสดงจากน้องๆ มอบแด่พี่ที่เกษียณอายุราชการ

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ สำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2562 ทั้งหมด 11 ท่าน ได้แก่

1. นายโยธิน แก่นมีผล – นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ
2. น.ส.พรทิพย์ รักบุรี – ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
3. น.ส.ขนิษฐา ปั้นศรี – ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
4. นางเพลินพิศ ลี้วิทยา – ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (หัวหน้าหน่วยฯ ตำราเรียนและหนังสือสำรอง)
5. นางฐิติพร พรหมสวัสดิ์ – ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
6. นายดนัยศักดิ์ โกวิทวิบูล – ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (หัวหน้าหน่วยฯ หมวด Q-Z)
7. น.ส.ภริตา เฉยศิริ – ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
8. น.ส.วิมล ชีวะธรรม – ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
9. นางรัชนี เข้มดีกุล – ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
10. น.ส.สุภาพร เรืองปิยะเสรี – ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
11. นางประนอม ไทยประยูร – ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

ภาพชุดงานเกษียณอายุราชการ “ด้วยรักและผูกพัน รักนะ ผู้เกษียณอายุปี 2562” วันที่ 19 กันยายน 2562

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด