23 เม.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (e-Journals)

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 8.30 – 14.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (e-Journals) สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการสำหรับผู้ใช้ ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง วิทยากรบรรยายจากบริษัทฐานข้อมูลโดยตรง ทั้งหมด 3 ฐาน ดังนี้ 

1. 3 D Lawdatabase สามารถสืบค้นได้ 3 มิติ ได้แก่ ฐานข้อมูลกฏหมาย e-Learning กฏหมาย และจัดการความรู้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ https://www.lib.ru.ac.th/databases/database-e-journals.php วิทยาการบรรยายโดย คุณพิชัย โชติชัยพร กรรมการผู้จัดการ หจก. แอ๊ดว๊านซ์ลีกัลเทคโนโลยี

ภาพคุณพิชัย โชติชัยพร กรรมการผู้จัดการ หจก. แอ๊ดว๊านซ์ลีกัลเทคโนโลยี บรรยายการใช้ฐานข้อมูล 3 D Lawdatabase

2. NewsCenter และ iQNewsClip
NewsCenter ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลาย จากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สำนักข่าว สำนักวิจัย และหน่วยงานราชการ สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี
iQNewsClip กฤตภาคข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กว่า 30 ฉบับ เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำ จัดเเป็นหมวดหมู่ พร้อมฟังก์ชั่น ในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าว ที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ให้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2549 – ปัจจุบัน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.lib.ru.ac.th/databases/database-e-news.php วิทยากรบรรยายโดย คุณภิราภร พิชัยคำ, Senior Customer Relations Executive. และคุณนุสรา รักษ์เกียรตินำชัย, Senior Customer Relations Executive.

ภาพวิทยากรบรรยายโดย คุณภิราภร พิชัยคำ, Senior Customer Relations Execursive. และคุณนุสรา รักษ์เกียรตินำชัย, Senior Customer Relations Execursive.
ภาพคุณภิราภร พิชัยคำ, Senior Customer Relations Executive. และคุณนุสรา รักษ์เกียรตินำชัย, Senior Customer Relations Executive. วิทยากรบรรยายการใช้ฐานข้อมูล NewsCenter และ iQNewsClip

3. Emerald (https://www.emeraldinsight.com/)
ฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทออนไลน์ฉบับเต็มทั้งหมด 240 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 – ปัจจุบัน และสาระสังเขปย้อนหลังจนถึงปี 1989 ครอบคลุม 6 สาขาวิชา (สก. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ได้แก่ Public policy and environmental management จำนวน 13 ชื่อเรื่อง HR, Learning & organization จำนวน 25 ชื่อเรื่อง Operation, Logistic & Quality จำนวน 16 ชื่อเรื่อง Tourism & Hospitality management จำนวน 7 ชื่อเรื่อง Education จำนวน 22 ชื่อเรื่อง Library studies จำนวน 17 ชื่อเรื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ https://www.lib.ru.ac.th/databases/database-e-journals.php วิทยากรบรรยายโดย คุณวัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์

ภาพคุณวัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์ วิทยากรบรรยายการใช้ฐานข้อมูล emerald
ภาพผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (e-Journals)

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด