2 พ.ค. 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ”

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 จัดโดยสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หลักการเขียนหนังสือที่ดี อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน วิทยากรบรรยายโดย พลตรีกิจคณิตพงศ์ อินทอง ข้าราชการบำนาญ สังกัดกองทัพบก


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด