26 ม.ค. 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “INNOPAC System Modules Talk : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ”

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “INNOPAC System Modules Talk : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ” โดยหน่วยห้องสมุดอัตโนมัติ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด มีวัตถุประสงค์ของเพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโมดูลต่างๆ ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium INNOPAC ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน และร่วมหาวิธีการแก้ไขถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโมดูลหรือบุคลากรที่สนใจของสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 35 คน วิทยากร คือ น.ส. ธนพรรณ ธนันทา และน.ส. ฐาปนี เลขาพันธ์

ภาพนายธนกร ช่อไม้ทอง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด การเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "INNOPAC System Modules Talk : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ"
ภาพนายธนกร ช่อไม้ทอง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “INNOPAC System Modules Talk : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ”
ภาพบุคลากรผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "INNOPAC System Modules Talk : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ"
ภาพบุคลากรผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “INNOPAC System Modules Talk : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ”

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด