20 ก.พ. 2561 โครงการ I love Library เสวนาเล่าสู่เพื่อนฟัง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ I Love Library รับฟังการเสวนาเล่าสู่เพื่อนฟัง ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวข้อที่เสวนาดังนี้

  1. RU Journal Services แหล่งสารสนเทศวารสารวิชาการภาษาไทย โดย คุณสีไพ ประดิษฐ์ภูมิ
  2. ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร? โดย คุณเบ็ญจลักษณ์ ธรรมบุตร
  3. เตรียมพร้อมรับมือกับ สรอ. ได้อย่างไร? โดย คุณกนกพร ศุภลักษณ์นารี
ภาพคุณสีไพ ประดิษฐ์ภูมิ เล่าประสบการณ์ เรื่อง "RU Journal Services แหล่งสารสนเทศวารสารวิชาการภาษาไทย"
ภาพคุณสีไพ ประดิษฐ์ภูมิ เล่าประสบการณ์ เรื่อง “RU Journal Services แหล่งสารสนเทศวารสารวิชาการภาษาไทย”
ภาพคุณเบ็ญจลักษณ์ ธรรมบุตร เล่าปรสบการณ์ เรื่อง "ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร"
ภาพคุณเบ็ญจลักษณ์ ธรรมบุตร เล่าประสบการณ์ เรื่อง “ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร?”
ภาพคุณกนกพร ศุภลักษณ์นารี เล่าประสบการณ์ เรื่อง "เตรียมพร้อมรับมือกับ สรอ. ได้อย่างไร?"
ภาพคุณกนกพร ศุภลักษณ์นารี เล่าประสบการณ์ เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือกับ สรอ. ได้อย่างไร?”

โครงการ I Love Library เสวนาเล่าสู่เพื่อนฟัง จัดโดยฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์การทำงาน มีเทคนิคการทำงานในวิชาชีพด้านบรรณารักษ์ หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับงานบรรณารักษ์ และประสบความสำเร็จมาแล้ว หรือเป็นความรู้ใหม่ๆ ที่ทุกคนต้องรู้ในวิชาชีพ มาแบ่งปันเรื่องราวให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนรุ่นน้องที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว หรือเพิ่งเข้าทำงานใหม่ที่สำนักหอสมุดกลาง มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด