6 -7 ก.ค. 2549 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Walk Rally กับระบบ ISO 9001 : 2000

6 – 7 กรกฎาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Walk Rally กับระบบ ISO 9001 : 2000 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพตามยุทธศาสตร์ที่  3 เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายในองค์กร มีการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานตัวชี้วัดในงานบริการสารสนเทศ” โดยวิทยากร คือ นางสุวรรณ ธนพัฒน์ จากศูยน์สนเทศมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

6 กรกฎาคม 2549 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางในส่วนที่เป็นหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนามาตรฐานตัวชี้วัดในงานบริการสารสนเทศ ในช่วงเช้า และ ช่วงบ่ายแยกย้ายกันเป็นกลุ่มฝึกปฏิบัติ : Walk Rally การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด (KPI) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7 กรกฎาคม 2549 แต่ละกลุ่มซึ่งอยู่ในฝ่ายและลักษณะงานใกล้เคียงกันระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด (KPI) บรรยากาศเป็นไปอย่างจริงจังและเคร่งเครียด และช่วงบ่ายแต่ละกลุ่มได้ส่งตัวแทนออกไป Present ตัวชี้วัดงานของตนเอง ซึ่งช่วงนี้บรรยากาศในห้องประชุมทุกคนรู้สึกผ่อนคลาย จากการระดมความคิดที่เคร่งเครียดมาตลอดทั้ง 2 วัน ห้องประชุมเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือในความพึงพอใจของผลงานแต่ละกลุ่ม
ท้ายสุด ผอ.สำนักหอสมุดกลาง รศ.ทศพร คล้ายอุดม ได้กล่าวชื่นชมทุกคนที่ร่วมกันฝึกทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาตัวชี้วัด(KPI) และได้ผลงานที่เป็นที่พอใจ จากการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

หลักการและเหตุผล
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานบริการทางวิชาการที่นำระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 : 2000 มาใช้ในการบริหารและการบริการ จนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 :2000 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 และได้ธำรงรักษาระบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มีข้อบังคับให้กำหนดนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพหรือตัวชี้วัด (Key Performance Indicator-KPI) ที่สามารถวัดได้ และเมื่อดำเนินการวัดได้ตามเป้าหมายในระดับหนึ่งแล้ว ควรมีการพัฒนาด้วยการปรับปรุง เพิ่มตัวชี้วัดหรือเพิ่มเกณฑ์ในการวัด ที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของระบบ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาตัวชี้วัด   (KPI) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ด้านงานห้องสมุด เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ     ISO 9001 : 2000 อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องตัวชี้วัด  (KPI) ในงานห้องสมุดตามมาตรฐาน ISO
2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่ได้รับมาพัฒนามาตรฐานตัวชี้วัด (KPI) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยการทำงานเป็นทีม
3.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์กับวิทยากรและระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน
  เป้าหมาย
1.    ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานตัวชี้วัด  (KPI) ในงานห้องสมุด ตามมาตรฐาน ISO มากขึ้น
2.    ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาตัวชี้วัดเดิมที่มีอยู่และกำหนดตัวชี้วัดใหม่ตามมาตรฐาน ISO


ภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ