18 ธ.ค. 2549 โครงการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักหอสมุดกลาง

18 ธันวาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง โดยหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้จัดโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ลิฟท์โดยสาร เครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงการจัดการด้านสภาพแวดล้อมการบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และได้รับความปลอดภัยอันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ตามข้อตกลงที่ 6.3 และ 6.4 ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการอบรมอาจเกิดการสูญเสียเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ได้

วิทยากร คุณสมโภชน์ ทองชอุ่ม
วิทยากร คุณสมโภชน์ ทองชอุ่ม

สาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ฝึกปิดเตาแกสที่กำลังลุกไหม้
ฝึกปิดเตาแกสที่กำลังลุกไหม้

ฝึกดับไฟ
ฝึกดับไฟ

ดังนั้นหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับบุคลากรในสำนักหอสมุดกลาง” เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ วิทยากรโดย นายสมโภชน์ ทองชอุ่ม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 รองหัวหน้าสถานีดับเพลิงบางรัก กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร


ภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ