18 ก.ย. 2550 เวทีประชาคมสรุปผลการวิจัย เรื่อง “แนวทางการแก้ปัญหาการจองที่นั่งอ่านหนังสือของนักศึกษาในสำนักหอสมุดกลาง”

18 กันยายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัน 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง คณะผู้วิจัย จัดเวทีประชาคม สรุปผลการวิจัย เรื่อง แนวทางแก้การแก้ปัญหา การจองที่นั่งอ่านหนังสือของนักศึกษาในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย น.ส. พิชชุดา ศรีอนันต์ นางขวัญใจ ชื่นชอบ และนางสาวสุภาพ โทสุวรรณ ได้รับอนุมัติจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ทำวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการจองที่นั่งอ่านหนังสือของนักศึกษาในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research: PAR) การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดเวทีประชาคม เพื่อสรุปผลการวิจัยให้ผู้บริหาร ผู้ให้บริการและนักศึกษา ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ จำนวน 30 คน ทราบหลังจากนั้น ผู้วิจัยจะสรุปรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป


ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ