18 ก.ย. 2550 เวทีประชาคมสรุปผลการวิจัย เรื่อง “แนวทางการแก้ปัญหาการจองที่นั่งอ่านหนังสือของนักศึกษาในสำนักหอสมุดกลาง”

18 กันยายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัน 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง คณะผู้วิจัย จัดเวทีประชาคม สรุปผลการวิจัย เรื่อง แนวทางแก้การแก้ปัญหา การจองที่นั่งอ่านหนังสือของนักศึกษาในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย น.ส. พิชชุดา ศรีอนันต์

Read more