30 ต.ค. 2550 – 30 พ.ย. 2550 นิทรรศการและผลงานพระพรหมมังคลาจารย์ เรื่อง “น้อมรำลึกพระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)

กำหนดการ นิทรรศการและผลงานพระพรหมมังคลาจารย์ เรื่อง “น้อมรำลึกพระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ) 30 ต.ค. 2550 – 30 พ.ย. 2550

กำหนดการ

กิจกรรม

อังคารที่ 30 .. 2550

09.30 น. พิธีเปิด โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงาน
– ประธานเปิดนิทรรศการ
– ผู้อำนวยการสำนักฯ นำชมนิทรรศการ
ศุกร์ที่ 9 .ย. 2550
14.0016.00 น. สนทนา-ดนตรี-เวทีธรรม เรื่อง “ความดีไม่มีสูญหาย คนดีไม่มีตาย”
วิทยากร : พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรีและศิลปินดินป่า-ณพาจีวัน
พฤหัสบดีที่ 15 .ย. 2550
13.3014.30 น. กิจกรรมเผยแพร่ธรรม หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ “ตอบปัญหาธรรม” ครั้งที่ 1
พฤหัสบดีที่ 22 .ย. 2550
13.3014.30 น. กิจกรรมเผยแพร่ธรรม หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ “ตอบปัญหาธรรม” ครั้งที่ 2

หลักการและเหตุผล
จากอดีตจวบจนปัจจุบันศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือมากที่สุดในประเทศ หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ได้ทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของ พระพุทธเจ้าให้แก่พุทธศาสนิกชนได้นำไปประพฤติปฏิบัติ ในอดีตที่ผ่านมาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในประเทศไทยมีหลายรูป เช่น หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พุทธทาสภิกขุ เป็นต้น ในบรรดาพระสงฆ์ที่ได้รับการกล่าวถึงจากพุทธศาสนิกชนในเรื่องของการเทศน์ ได้อย่างประทับใจผู้ฟัง ไม่ว่าจะแสดงธรรมเทศนา ณ ที่แห่งใด จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องด้วยการแสดงธรรมของท่านฟังแล้วเข้าใจง่าย กล่าวคือใช้การเล่าเรื่องราวต่างๆ พร้อมกับยกตัวอย่างมาประกอบ พระสงฆ์รูปนั้นคือ พระพรหมมังคลาจารย์หรือท่านปัญญานันทภิกขุ แห่งวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี ซึ่งท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550 อย่างกะทันหัน ท่ามกลางความเศร้าอาลัยของศิษยานุศิษย์ที่ชาวไทยได้สูญเสีย พระสงฆ์ที่ดีไปอีก 1 รูป ถึงแม้ท่านจะแยกจิตออกจากสังขารแล้ว แต่ธรรมของท่านยังบรรจุอยู่ในรูปหนังสือ วีดีทัศน์ต่างๆ ให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ และค้นหาเพื่อจักได้พบแสงสว่างทางปัญญาต่อไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสำนักหอสมุดกลางเห็นสมควรที่จะได้มีส่วนร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่าน โดยการจัดแสดงประวัติและผลงานของท่านที่ปรากฏอย่างเด่นชัดให้แก่อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงประวัติและผลงานของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
2. เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระพรหมมังคลาจารย์
3. เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพระพรหมมังคลาจารย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบประวัติและผลงานของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความรำลึกถึงพระพรหมมังคลาจารย์
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพระพรหมมังคลาจารย์

คารวาลัยท่านปัญญานันทภิขุ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแสดงความอาลัยในการมรณภาพ
ของพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ประชาสัมพันธ์ สก. โทร 0-2310-8653
งานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง