13 – 14 มิ.ย 2554 โครงการสัมมนาหัวหน้าตึกและผู้ช่วยหัวหน้าตึกสอบ

13 มิถุนายน 2554  บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมสัมมนา ณ ชั้น 5 อาคารบริการและบริหาร ม.รามคำแหง และโรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี ณ ชั้น 5 อาคารบริการและบริหาร ม.รามคำแหง รับทราบระเบียบปฏิบัติ ในการควบคุมการสอบไล่ของกรรมการ และข้อปฏิบัติของนักศึกษา

14 มิถุนายน 2544 โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหาข้อสรุป เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบไล่ต่อไป



รายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ
ถ่ายภาพ : ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์