21 เม.ย. 2554 ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO

21 เมษายน 2554 ช่วงเช้า บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ผู้มีหน้าที่ช่วยในการสืบค้นเพื่อการค้นคว้าและวิจัยแก่ผู้ใช้บริการ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO 3 ฐาน ได้แก่ 1. ACADEMIC SEARCH PREMIER 2. EDUCATION RESEARCH COMPLETE

Read more