9 พ.ย. 2555 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้เว็บบอร์ด Backoffice Forums version 2012”

9 พฤศจิกายน 2555 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางจำนวน 43 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้เว็บบอร์ด Backoffice Forums version 2012” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยากรบรรยาย โดย น.ส.มัญชุกานต์ ช่อผกา และ น.ส.เยาวลักษณ์ พัตรภักดิ์ การอบรมครั้งนี้ เน้นการประยุกต์ใช้งานเว็บบอร์ด SMF 2.0.2 – RU Library Backoffice Forums version 2012 กับงานของสำนักหอสมุดกลาง ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนบุคคล งานระดับคณะทำงาน งานระดับฝ่าย และงานระดับสำนักหอสมุดกลาง โดยการฝึกปฏิบัติจริง


รายงานและถ่ายภาพ: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด