9 พ.ย. 2555 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้เว็บบอร์ด Backoffice Forums version 2012”

9 พฤศจิกายน 2555 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางจำนวน 43 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้เว็บบอร์ด Backoffice Forums version 2012” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more