18 – 20 ก.พ. 2556 สัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2556 เรื่อง “เตรียมรับอาเซียนในมิติของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2556 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2556 เรื่อง “เตรียมรับอาเซียนในมิติของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง” วันที่ 18 ก.พ. 2556 – ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ช่วงเช้า ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “สำนักหอสมุดกลางเตรียมความพร้อมอย่างไร เมื่อต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” บรรยายโดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก ช่วงบ่าย สัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง “สก. สร้างความพร้อมรับอาเซียน” วันที่ 19-20 ก.พ. 2556 – สัมมนากลุ่มย่อยต่อ ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ภาพสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2556 เรื่อง "เตรียมรับอาเซียนในมิติของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง" (18 - 20 ก.พ. 2556)
ภาพสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2556 เรื่อง “เตรียมรับอาเซียนในมิติของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง” (18 – 20 ก.พ. 2556)

ถ่ายภาพ : ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์
รายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ