5 มิ.ย. 2560 ประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการจากทีมผู้บริหาร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง, รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สิงหันต์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายวิชาการและวิจัย และ นายโยธิน แก่นมีผล (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการจากทีมผู้บริหาร (5 มิ.ย. 2560)
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการจากทีมผู้บริหาร (5 มิ.ย. 2560)
ภาพนางสาวพรทิพย์ รักบุรี ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) ISO 9001 ชี้แจงเกี่ยวกับ ISO 9001 : 2015 และข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพนางสาวพรทิพย์ รักบุรี ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) ISO 9001 ชี้แจงเกี่ยวกับ ISO 9001 : 2015 และข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางได้ชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่จะมีการประเมินความโปร่งใส ความก้าวหน้าในการเลื่อนตำแหน่งในสำนักหอสมุดกลาง การประกันคุณภาพ และรองผู้อำนวยการแต่ละท่านได้แจ้งผลการดำเนินงานในภาระที่ตนรับผิดชอบในรอบปี  และแนะนำการใช้ชีวิตของการเป็นข้าราชการ การเป็นพนักงานของสำนักหอสมุดกลาง ช่วงท้ายของการประชุม มีการถาม-ตอบข้อซักถาม


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด