22 ก.พ. 2560 สำนักหอสมุดกลางทุกพื้นที่ รับการตรวจพื้นที่ 5 ส ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางทุกพื้นที่ รับการตรวจพื้นที่ 5 ส ครั้งที่ 1/2560 จากผู้ตรวจ 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง การดำเนินกิจกรรม 5 ส ถือว่า เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญ ในการนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอันเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้สำนักหอสมุดกลาง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และยังส่งเสริมให้สามารถรักษามาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพผู้ตรวจ 5 ส กำลังตรวจพื้นที่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ภาพผู้ตรวจ 5 ส กำลังตรวจพื้นที่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ภาพผู้ตรวจ 5 ส กำลังตรวจพื้นที่ งาน e-book
ภาพผู้ตรวจ 5 ส กำลังตรวจพื้นที่ งาน e-book
ภาพผู้ตรวจ 5 ส กำลังตรวจพื้นที่ งานวิเคราะห์ข้อมูล
ภาพผู้ตรวจ 5 ส กำลังตรวจพื้นที่ งานวิเคราะห์ข้อมูล
ภาพผู้ตรวจ 5 ส กำลังสรุปการตรวจติดตามและประเมินกิจกรรม 5 ส งานสำนักงานเลขาฯ
ภาพผู้ตรวจ 5 ส กำลังสรุปการตรวจติดตามและประเมินกิจกรรม 5 ส งานสำนักงานเลขาฯ

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : ถ่ายโดยนายวุฒิชัย คัยนันทน์ งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด