20 ก.ย. 2556 กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 16.30 น. ถึง 20.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ซึ่งปีนี้สำนักหอสมุดกลางมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 คน ดังมีรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2556 ดังนี้

 1. นางแป้งฝุ่น ทองปัชโชติ ฝ่ายบริการผู้อ่าน
 2. น.ส.สุภาพ โทสุวรรณ ฝ่ายบริการผู้อ่าน
 3. นางสมพร ภูติโยธิน ฝ่ายบริการผู้อ่าน
 4. นางประทวน เพ็ชรผุดผ่อง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
 5. นางนวลพรรณ ดีภา ฝ่ายบริการผู้อ่าน
 6. นางยุพิน ไพบูลย์ ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ
 7. นางอรจันทร์ บุ้งทอง สำนักงานเลขานุการ
 8. นางฌิชมน สุขสัมาการ ฝ่ายบริการผู้อ่าน
 9. นายสมชาย ทิพย์สันเทียะ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุดและทำรายการ
 10. นายประพัฒน์ พรรณธรรม ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
 11. น.ส. ภูดิส เกิดประสงค์ ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์
 12. นายสมพงษ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุดและทำรายการ
ภาพกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 (20 ก.ย. 2556)
ภาพกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 (20 ก.ย. 2556)

รายงาน : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถ่ายภาพ : ธนาศักดิ์ ใบทอง ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์