14 – 15 พ.ย. 2556 ฝึกอบรม เรื่อง “การใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS X เบื้องต้น และ การผลิต e-Book ด้วยโปรแกรม iBook Authors”

14-15 พ.ย. 2556 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 9 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS x เบื้องต้น และ การผลิตสื่อมัลติมีเดีย e-Book ด้วยโปรแกรม iBook Authors”

Read more

24-25 ก.ค. 2556 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อบรม Mac OS X, iWork และTrouble Shooting”

บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมฝึกอบรม การใช้งาน Mac OS X, iWork และ iBook Author วิทยากร จาก บริษัท อีไอทีเอส โซลูชั่น ได้จัดอบรมสำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 2 รุ่น โดย รุ่นที่ 1

Read more