24-25 ก.ค. 2556 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อบรม Mac OS X, iWork และTrouble Shooting”

บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมฝึกอบรม การใช้งาน Mac OS X, iWork และ iBook Author วิทยากร จาก บริษัท อีไอทีเอส โซลูชั่น ได้จัดอบรมสำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 2 รุ่น โดย รุ่นที่ 1

Read more