18-19 ก.ค. 2556 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างระเบียนบรรณานุกรมวารสารในระบบงานย่อย (Millennium Serial)”

18-19 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.30-15-30 น. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง “การสร้างระเบียนบรรณานุกรมวารสารในระบบงานย่อย (Millennium Serial)” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more