26 มิ.ย. 2556 อบรมทางวิชาการ เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์กับห้องสมุด”

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลางบุคลากรทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างงบรายได้ ร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างงบรายได้ (การขอกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น การเปลี่ยนตำแหน่งของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง โดย นายวัชรชัย พลวิฑูลย์)

ภาพอบรมทางวิชาการ เรื่อง "กฎหมายลิขสิทธิ์กับห้องสมุด" (26 มิ.ย. 2556)
ภาพอบรมทางวิชาการ เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์กับห้องสมุด” (26 มิ.ย. 2556)

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ