22 พ.ค. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการคุมสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง นำโดยอาจารย์จิรเวฐน์ เพ็ชรสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติการคุมสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการประชุม ได้กำชับให้บุคลากรที่ทำหน้าที่หัวหน้าตึกสอบและกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการทุจริตและรักษามาตรฐานการคุมสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมถ่ายทอดสัญญาณไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค ใน 23 จังหวัด ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom meeting

รายงานและภาพ: พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก : PR Ramkhamhaeng University – Facebook
https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/posts/pfbid0s87fDKHHPZYw6hcRWiwe17XgQtxW1f4HLGfv9Mem7dWzgkx5tmTnhoXnemADTXPzl