เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ประวัติความเป็นมา ลักษณะของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การแต่งกาย และการประดับ หลักเกณฑ์ และวิธีขอพระราชทาน การส่งคืน รายพระนาม และรายนามผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์โดยละเอียด พร้อมภาพประกอบ รวมทั้งสรุปสาระของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำคัญของชาติ ชื่อเรื่อง: เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ คณะบรรณาธิการ: ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม, นายโกศล วิชิตธนาฤกษ์ …
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (Royal Thai Orders and Decorations)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยตระกูลต่าง ๆ ในลักษณะของภาพรวม รวมทั้งสาธิตวิธีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยในเครื่องแบบต่าง ๆ ที่ถูกต้อง