จน–เครียด–เก็บตังค์สิ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ต้องยอมรับว่า เป็นยุคสมัยที่กระแสการออม และการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงถูกพูดถึงในวงกว้างมากขึ้นจึงนับว่าเป็นข่าวดีไม่น้อย แม้ในโลกแห่งความเป็นจริง “คนไม่มีเงินออม” ก็ตาม แต่หวังว่ากระแสดี ๆ ที่ทุกฝ่ายกำลังช่วยกันรณรงค์แบบนี้
รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับประชาชนทั่วไป
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รู้เก็บ รู้ใช้ เป็นโครงการประกวดเรื่องสั้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนพับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน) ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป ได้ถ่ายทอดจินตนา ความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการออม การใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ผลงานสร้างสรรค์อำนวยประโยชน์ให้ผู้อ่าน ทั้งมุมมองของการรู้เก็บ รู้ใช้ คู่กับความเพลิดเพลินในเรื่องสั้นเรื่องต่างๆ ที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนี้ …