หัตถกรรมไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือชุด ภูมิแผ่นดินไทย เล่มนี้พูดถึง หัตถกรรมไทย คือ การผลิตด้วยมือ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สอย ความพึงพอใจ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น งานหัตถกรรมสามารถสื่อถึงภูมิปัญญา และฝีมือ ชั้นเชิงของผู้สร้างงานชิ้นนั้นๆ ทำให้เห็นถึงความหลากหลายทั้งรูปลักษณ์ และวัตถุประสงค์ในการใช้สอย
๑๘ ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเรื่อง “18 ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่ม ทำให้ผู้อ่านได้รู้ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ความเป็นมาของ ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย โดยผู้อ่านจะได้ศึกษากรณีตัวอย่างภูมิปัญญาไทยที่เคยมีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย ได้รับรู้ถึงปัจจัยสำคัญ คือ กาลเวลาและเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาโบราณของชุมชนหัตถกรรมในกรุงเทพมหานคร …