อาหารไทย (ภูมิแผ่นดินไทย เล่ม ๖)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
อาหารเป็นวัฒนธรรมสำคัญของมนุษย์ทุกชนชาติ อาหารไทยเป็นทั้งวัฒนธรรมอันมีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ไทย ซึ่งทำให้คนต่างประเทศรู้จักแผ่นดินไทยมากขึ้น การรับเอาวัฒนธรรม การกินของต่างชาติเข้ามาผสมผสาน ดัดแปลง คิดค้นเทคนิคการปรุงรสให้เหมาะกับรสชาติคนไทย ทำให้เกิดตำรับอาหารใหม่ๆ มากมายกลายเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ ชื่อเรื่อง: อาหารไทย (ภูมิแผ่นดินไทย เล่ม ๖) จัดพิมพ์โดย: บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด สถานที่: …
เรือ วัฒนธรรมชาวน้ำลุ่มเจ้าพระยา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
  เป็นการสะท้อนชีวิตของคนไทย ที่ผูกพันกับสายน้ำ และการใช้เรือมาเป็นเวลายาวนาน เรือมิใช่เพียงพาหนะที่ใช้สัญจรในน้ำ หากเป็นที่อยู่อาศัยทำมาหาเลี้ยงชีพ เป็นเครื่องแสดงความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งแห่งองค์พระมหากษัตริย์ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค เป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการหลากหลายแขนง ทั้งยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธา และความหฤหรรษ์ของชาวไทยทุกยุคทุกสมัย และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรมของชาติไทย หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดปูมภูมิปัญญาเรือแห่งโลกตะวันตก ชื่อเรื่อง: เรือ วัฒนธรรมชาวน้ำลุ่มเจ้าพระยา บรรณาธิการ: ดร.สุเนตร …
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดอำนาจเจริญ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือชุด “วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา” ทั้ง 76 จังหวัด รวบรวมสรรพความรู้ด้านต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยการแบ่งเขตปกครองที่เป็นจังหวัดต่างๆ เป็นขอบเขตของเนื้อหาในหนังสือแต่ละเล่ม เพื่อสนับสนุนในการนำเรื่องของวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการศึกษาทุกระดับเข้มข้นยิ่งขึ้น และเป็นการนำร่องให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์หนังสือชุดวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์แก่การศึกษาเรื่องของท้องถิ่นต่อไป เล่มนี้เป็นข้อมูลของอำนาจเจริญ รวบรวมข้อมูลโดยนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล …
Beautiful Thailand
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และประเพณีไทย โดยกล่าวถึงประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ ความเข้มแข็งกองกำลังรักษาพระองค์ รัฐบาล การเมืองและการปกครอง ทัศนียภาพที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทย เช่น เมืองหลวง และวัดที่สวยงาม รวมถึงสถานที่สำคัญ ๆ ต่าง …
อลังการแผ่นดินวัฒนธรรม
รายชื่อหนังสือแนะนำ
“อลังการแผ่นดินวัฒนธรรม” หนังสือสารคดีภาพวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งประเภทภาพเก่า คลาสสิคจากแฟ้มภาพของ ททท. และภาพที่บันทึกขึ้นใหม่ โดยมีข้อเขียนที่ร้อยเรียงขึ้นเพื่อเสริมส่งให้ภาพเหล่านี้มีคุณค่ายั่งยืน เนื้อหาแบ่งเป็นภาษาไทย 1 เล่ม ภาษาอังกฤษ 1 เล่ม