100 มรดกโลก 100 world heritage travel around the world
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ให้ข้อมูลและภาพประกอบ สุดยอดมรดกโลกทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ
ชีวิตชุมชนริมน้ำอยุธยา มรดกไทย มรดกโลก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรื่องราวของคนและชุมชนลุ่มน้ำในอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมหนึ่งที่เป็นบ่อเกิดของวิถีไทย ข้อมูลและภาพในหนังสือได้จากการเดินทางสำรวจ และเก็บข้อมูลในชุมชนลุ่มน้ำตามเส้นทางแม่น้ำสายหลัก ที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของคนอยุธยา