๑๘ ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเรื่อง “18 ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่ม ทำให้ผู้อ่านได้รู้ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ความเป็นมาของ ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย โดยผู้อ่านจะได้ศึกษากรณีตัวอย่างภูมิปัญญาไทยที่เคยมีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย ได้รับรู้ถึงปัจจัยสำคัญ คือ กาลเวลาและเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาโบราณของชุมชนหัตถกรรมในกรุงเทพมหานคร …
เครื่องหอมไทย ภูมิปัญญาไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “เครื่องหอมไทย ภูมิปัญญาไทย” เล่มนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ในการผลิต และพัฒนาเครื่องหอมไทย ซึ่งมีกระบวนการถ่ายทอดจากการเล่าจากปากต่อปากจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดสู่ลูกหลาน หรือบุคคลใกล้ชิดที่รักใคร่ ชื่อเรื่อง: เครื่องหอมไทย ภูมิปัญญาไทย ผู้แต่ง: นันทวัน กลิ่นจำปา (เอกวโรภาส) สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1 …