พจนานุกรม ภาษาในอาเซียน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างๆ ประกอบด้วย ภาษามลายู ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเมียนมา และภาษาเขมร ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของภาษา ตัวเลข และคำศัพท์แต่ละประเทศ มีภาพประกอบคำอธิบายศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนบ้าน อาทิ อาหาร การแสดง หรือ ดอกไม้ประจำชาติ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถศึกษาคู่มือการใช้พจนานุกรมได้จากด้านหน้าของตัวเล่ม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน Vietnamese in daily life
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียงในภาษาเวียดนาม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสียงและระบบเสียง เช่น เสียงต้น เสียงรอง เสียงสำคัญ เสียงท้ายวรรณยุกต์ และลักษณะการปรากฏในโครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยสื่อความหมาย ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนเนื้อหาที่ได้คัดสรรค์มาจากบทสนทนาและข้อความต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร (Vietnamese for Communication)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แนะนำคำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน และแบบฝึกหัด สำหรับการฝึกฝน โดยมีเนื้อหาทั้งสิ้นจำนวน 10 บท ในแต่ละบทประกอบด้วยบทสนทนา คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คำอธิบายไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้น แบบฝึกหัดและหัวข้อในการฝึกสนทนาในชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ โดยเน้นทักษะการฟัง พูด สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาเวียดนาม พร้อมทั้งหนังสืออ้างอิง ประวัติผู้เขียน และแนะนำหนังสือในท้ายเล่ม …