ผ้าเอเซีย: มรดกร่วมทางวัฒนธรรม (Textiles of Asia: A Common Heritage)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมบทความเกี่ยวกับผ้าทอลายประเทศต่างๆ ในเอเซีย ที่มีลวดลาย และโครงสร้างคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ กับพระราชกรณียกิจรังสรรค์ผ้าไหมไทย นิทรรศการ ผ้าเอเซีย: มรดกร่วมทางวัฒนธรรม สายใยแห่งวัฒนธรรมไทในศิลปะบนผืนผ้า ลวดลายผ้าไทในเวียดนาม ผ้าทอพื้นเมืองลาว: ศิลปะแห่งชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย การทอผ้ามัดหมี่ และผ้ายกของอินเดีย เป็นต้น เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสานเป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาที่สืบทอดวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองของแต่ละจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งได้มีการสำรวจรายละเอียด และรวบรวมลวดลายผ้าจากท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทอผ้าที่เป็นต้นแบบของการพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้าง กระบวนการผลิต งานออกแบบ การแปรรูป