หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ เล่ม 1
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ผู้เขียนได้ศึกษาและรวบรวมหลักการและรูปแบบของสัญญาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการทำสัญญาในชีวิตประจำวัน การทำสัญญาเพื่อธุรกิจการค้า และเป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายในวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษากฎหมายในวิชาเกี่ยวกับนิติกรรม-สัญญาด้วย พร้อมบรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติและผลงานของผู้เขียนท้ายเล่ม ชื่อเรื่อง: หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ เล่ม 1 โดย: สุรพล ไตรเวทย์ สถานที่: ชั้น 4 …
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ เล่ม 2
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หลักการทำสัญญาและตัวสัญญาต่างๆ สัญญาภาษาไทย หลักทั่วไปและข้อสังเกตในการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ รูปแบบสัญญาภาษาอังกฤษ สัญญาภาษาอังกฤษแบบง่ายตามกฎหมายภาษาไทย สัญญาภาษาอังกฤษแบบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศตามกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือ อังกฤษ-อเมริกัน พร้อมบรรณานุกรม ประวัติและผลงานของผู้เขียนในท้ายเล่ม ชื่อเรื่อง: หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ เล่ม 2 โดย: สุรพล ไตรเวทย์ สถานที่: ชั้น …