เกษตรธรรมชาติประยุกต์ หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างรวดเร็วภายใต้ขอบเขตที่จำกัดเกษตรธรรมชาติ จึงเป็นวิถีของการนำสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว ผ่านขบวนการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิด หลักการและเทคนิคระบบการเกษตรในประเทศไทย แนวคิดและทฤษฎีเกษตรธรรมชาติ บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ในการเกษตร จุลินทรีย์ท้องถิ่น ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เทคนิคการผลิต คุณลักษณะน้ำหมักชีวภาพ เทคนิคการผลิตพืชในระบบเกษตรธรรมชาติ เทคนิคการผลิตสัตว์ในระบบเกษตรธรรมชาติ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในระบบเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น ชื่อเรื่อง: เกษตรธรรมชาติประยุกต์ หลักการ …
ปุ๋ยและน้ำสกัดชีวภาพ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
   หนังสือ ปุ๋ยและน้ำสกัดชีวภาพ เป็นหนังสือชุดเกษตรอินทรีย์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยชีวภาพ นานาชนิด การทำน้ำหมัก น้ำสกัดชีวภาพ เพื่อนำไปเป็นปุ๋ยบำรุงต้น บำรุงดอก บำรุงใบและผลของพืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังบอกถึงวิธีใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสูตรการทำ ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ เช่น สูตรการทำปุ๋ยหมัก ดินหมัก …