การออกแบบบทเรียน e-learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้เขียนจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้เขียนเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง โดยนําเสนอเทคนิคง่าย ๆ ในด้านการออกแบบ การผลิต การเผยแพร่ การนําไปใช้ และการประเมินผล รวมถึงการนํา E-learning มาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบผสมผสาน
Graphic design for advertising & printing
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานจริง รวบรวมเรื่องต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดให้นักกราฟิกมือใหม่ และผู้สนใจงานกราฟิก เนื้อหาภายในเล่มแนะนำการออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบพื้นฐานงานกราฟิก การใช้งานโปรแกรมกราฟิก บรรทัดฐานการออกแบบกราฟิก และเทคนิคการออกแบบกราฟิกให้สวยงาม จนกระทั่งขั้นตอนการทำงานสิ่งพิมพ์
Graphic Design Quiz ออกแบบอย่างไรให้สวย ?
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้จะสอนพื้นฐานของการออกแบบ มีตัวอย่างของการออกแบบในเรื่องต่าง ๆ เช่น Layout ตัวอักษร สี กราฟิก และเว็บไซต์ โดยนำเสนอการดีไซน์ 2 รูปแบบ แบบแรกคืองานที่ออกแบบตามกฎพื้นฐาน แบบที่สองคือ งานที่ออกแบบตามใจชอบ แล้วเปรียบเทียบ พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไร