ผักพื้นบ้านภาคอีสาน

หนังสือเรื่องผักพื้นบ้านภาคอีสานเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เรื่องผัก ผลไม้ และผักที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ภูมิปัญญาด้านการดำรงชีวิตของคนพื้นบ้านให้กินผักและอาหารพื้นบ้านกันให้มากๆ เพื่อช่วยเพิ่มความรู้ ภูมิปัญญาการดำรงชีวิตและถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ๆ ให้มากขึ้น ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดสกลนครแนะนำให้ผู้นำท้องถิ่นรวมคนในพื้นที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ให้ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้านของท้องถิ่นก่อนที่จะสูญพันธุ์ โดยเฉพาะมะเม่า หวาย ซึ่งหวายนี้ได้ขยายพันธุ์และปลูกกันทุกบ้าน เป็นพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่น ราคาไม่เคยตก ส่วนมะเม่า เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ได้นำมาขยายพันธุ์และแปรรูปเป็นไวน์มะเม่าจนกลายเป็น ไวน์ผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

ชื่อเรื่อง: ผักพื้นบ้านภาคอีสาน

จัดพิมพ์โดย: ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1