เรื่องเล็ก..ที่เป็นเรื่องใหญ่

ให้ความรู้ที่ทุกคนควรรู้ เพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น และมีคุณภาพดีขึ้น เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ภาค ภาคที่ 1 ว่าด้วยเรื่องปัญหา 108 ในประเทศไทย ซึ่งกระทบกระเทือนความเป็นอยู่ของคนไทยทั่วหน้า ทำให้ชีวิตด้อยคุณภาพ ภาคที่ 2 ว่าด้วยเรื่องทางออกของปัญหา คือ การใช้ความรู้ในวิชาคหกรรมศาสตร์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ภาคที่ 3 เป็นเรื่องของการชี้แนะที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทย

ชื่อเรื่อง: เรื่องเล็ก..ที่เป็นเรื่องใหญ่

ผู้แต่ง: รศ. ดร. ทวีรัสมิ์ ธนาคม

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ  หน้า   14
 • คำนิยม โดย คุณสุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์  หน้า   17
 • คำนิยม โดย นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์  หน้า   20
 • คำขอบคุณ  หน้า   22
 • เกี่ยวกับหนังสือ  หน้า   24
 • ภาคที่ 1 : ปัญหา 108 ในประเทศไทย  หน้า   29
 • ภาคที่ 2 : ทางออกของปัญหา
 • 2.1 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก  หน้า   62
 • 2.2 อาหาร และโภชนาการ  หน้า 101
 • 2.3 เส้นใย ผ้า และการแต่งกาย  หน้า 184
 • 2.4 การจัดการทรัพยากรครอบครัว  หน้า 204
 • 2.5 บ้าน เครื่องเรือน และเครื่องใช้  หน้า 235
 • ภาคที่ 3 : เรื่องชี้แนะ
 • 3.1 คำนำ  หน้า 294
 • 3.2 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  หน้า 296
 • 3.3 เศรษฐกิจพอเพียง  หน้า 303
 • 3.4 ชีวิตชนบทในอุดมคติ  หน้า 311
 • 3.5 การคุ้มครองผู้บริโภค  หน้า 314
 • 3.6 การพัฒนาที่ยั่งยืน  หน้า 324
 • บรรณานุกรม  หน้า 333
 • ประวัติผู้เขียน  หน้า 335