หนังสือดี 100 ชื่อเรื่อง ที่คนไทยควรอ่าน

เป็นหนังสือที่รวบรวมรายชื่อหนังสือดี 100 ชื่อเรื่อง ที่คนไทยควรอ่าน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้น ให้คนไทยมองเห็นหนังสือดีที่น่าอ่าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ สติปัญญา พร้อมทั้งมีสารสังเขป ประกอบรายชื่อหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกว่า ต้องเป็นหนังสือภาษาไทยที่เขียนในช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงพ.ศ. 2519 เป็นหนังสือที่มีศิลปะในการเขียน และการใช้ภาษาที่ดี เนื้อหาสาระสะท้อนชีวิตและสังคม ซึ่งเป็นเกณฑ์ ที่ยอมรับทั่วไปในการพิจารณาตามแนววรรณกรรมสากล เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระที่แสดงออกถึง ความริเริ่มสร้างสรรค์ สะท้อนให้เห็นความคิด ความรู้ ประสบการณ์ สภาพของสังคม และเป็นหนังสือ ที่มีอิทธิพลต่อความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่านในยุคหนึ่งๆ

แยกเป็นประเภทบันเทิงคดี ได้แก่กวีนิพนธ์ บทละคร นวนิยาย เรื่องสั้น ประเภทสารคดี/บทความ ซึ่งได้แก่ ประวัติศาสตร์ การเมือง, ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย, เศรษฐศาสตร์, ศิลป, ภาษาและวรรณกรรม, วรรณกรรมวิจารณ์, สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์สังคม ศาสนา, ปรัชญา ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเลือกอ่านหนังสือได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: หนังสือดี 100 ชื่อเรื่อง ที่คนไทยควรอ่าน

โดย: วิทยากร เชียงกูล และคณะ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3, ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ประเภทบันเทิงคดี (FICTION)
 • ก. กวีนิพนธ์ และบทละคร  หน้า   21
 • ข. นวนิยาย  หน้า   42
 • ค. เรื่องสั้น  หน้า   86
 • ประเภทสารคดี/บทความ (NON FICTION)
 • ก. ประวัติศาสตร์  หน้า 108
 • ข. การเมือง, ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย, เศรษฐศาสตร์  หน้า 122
 • ค. ศิลป ภาษาและวัฒนธรรม วรรณกรรมวิจารณ์  หน้า 140
 • ง. สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์สังคม  หน้า 155
 • จ. ศาสนา, ปรัชญา  หน้า 177
 • ฉ. ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์  หน้า 187