มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร

หนังสือมนุษยสัมพันธ์กับการบริหารนี้เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชามนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร ซึ่งผู้เขียนได้ประยุกต์แนวคิดของวัฒนธรรมไทย และหลักการของพุทธศาสนาประกอบด้วย เพื่อให้ ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์อย่างลึกซึ้ง และเรียนรู้เทคนิคกลยุทธการสร้างความสัมพันธ์ ที่เหมาะสมกับบุคคล เวลา และสถานที่ ทำให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์กับการบริหาร ศาสนากับมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหาร มืออาชีพ การพัฒนาตนเองโดยใช้แนวพุทธ แนวคิดในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และเคล็ดลับความสำเร็จ ของผู้บริหาร เป็นต้น

ชื่อเรื่อง: มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร

ผู้แต่ง: ทองทิพภา วิริยะพันธุ์

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 1, ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร  หน้า   18
 • บทที่ 2 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร  หน้า   36
 • บทที่ 3 ศาสนากับมนุษยสัมพันธ์  หน้า   50
 • บทที่ 4 มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร  หน้า   65
 • บทที่ 5 ผู้บริหารมืออาชีพ  หน้า   77
 • บทที่ 6 การศึกษาเพื่อปรับปรุงตนเอง  หน้า   91
 • บทที่ 7 กาพัฒนาบุคลิกภาพ  หน้า 122
 • บทที่ 8 การพัฒนาตนเองโดยใช้แนวพุทธ  หน้า 143
 • บทที่ 9 การศึกษาเพื่อเข้าใจผู้อื่น  หน้า 160
 • บทที่ 10 คุณลักษณะของนักมนุษยสัมพันธ์  หน้า 176
 • บทที่ 11 แนวคิดในการสร้างมนุษยสัมพันธ์  หน้า 205
 • บทที่ 12 การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  หน้า 218
 • บทที่ 13 ศิลปในการครองใจคน  หน้า 256
 • บทที่ 14 เคล็ดลับความสำเร็จของผู้บริหาร  หน้า 269