สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ได้แก่ เห็ด รา สาหร่าย โปรโตซัว แบคทีเรีย ไวรัส พืช สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ ที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันในสภาวะแวดล้อมที่เป็น ดิน น้ำ อากาศ และแร่ธาตุ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศัย หรือเกื้อกูลกันระบบนิเวศ แบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบนิเวศทะเล ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด และระบบนิเวศภาคพื้นทวีป ซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องของสถานที่ บางแห่งจะอยู่ในบริเวณภูเขาสูง ใต้ทะเลลึก และบางแห่งไกลถึงขั่วโลก บริเวณชายฝั่งทะเลมีชุมชนหลายแบบที่สามารถศึกษาได้ถึงชนิดของสิ่งมีชีวิต และบทบาทหน้าที่ของแต่ละชนิด ตลอดจนกลไกการถ่ายทอดพลังงานจากชีวิตหนึ่งไปยังอีกชีวิตหนึ่ง ชุมชนเหล่านั้นคือ ชุมชนหาดทราย ชุมชนโขดหิน ชุมชนแนวประการัง และชุมชนป่าชายเลน แหล่งน้ำจืดมีชุมชนสองแบบใหญ่ๆ คือ ชุมชนแหล่งน้ำนิ่ง และชุมชนแหล่งน้ำไหล ป่าไม้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศภาคพื้นทวีป เป็นตัวช่วยควบคุมสภาพดิน ฟ้า อากาศ และเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจืดต่าง

ชื่อเรื่อง: สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

ผู้แต่ง: รศ. สุรินทร์ มัจฉาชีพ, ผศ. สมสุข มัจฉาชีพ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • ระบบนิเวศ  หน้า     1
 • ระบบนิเวศทะเล    หน้า   10
 • สิ่งมีชีวิตในทะเล  หน้า   16
 • ชุมชนในทะเล   หน้า   42
 • 1. ชุมชนหาดทราย  หน้า    44
 • 2. ชุมชนโขดหิน  หน้า    51
 • 3. ชุมชนแนวปะการัง  หน้า   59
 • 4. ชุมชนป่าชายเลน  หน้า   83
 • ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด  หน้า 107
 • ชุมชนในแหล่งน้ำไหล  หน้า 148
 • ระบบนิเวศป่า  หน้า 154
 • การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของป่า  หน้า 198